Vauvat ja taaperot

Vauvat ja taaperot ovat 0–2 -vuotiaita lapsia, joiden arki pyörii perustarpeista huolehtimisen ympärillä. Ensimmäisten elinvuosien aikana lapsi oppii esimerkiksi liikkumaan, kommunikoimaan ja syömään omatoimisesti. Pieni lapsi on luonnostaan kiinnostunut ympäristöstä, ihmisistä ja vuorovaikutuksesta ja leikki on tärkeä osa arkea.

Toimintaterapialla voidaan tukea lapsen kehitystä tilanteissa, joissa lapsi on passiivinen vuorovaikutuksessa, motorinen kehitys on hidastunut tai lapsella on poikkeavaa reagointia aistimuksiin. Pienen lapsen aistisäätelyn kypsymättömyys voi näyttäytyä passiivisuutena, itkuisuutena, motorisen kehityksen hidastumisena sekä uni- ja syömisongelmana. Pienten lasten toimintaterapia tehdään tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen ja läheisten aikuisten kanssa.

Unten maille uniohjaus

Unten maille -uniohjaus auttaa vauvojen, taaperoiden ja leikki-ikäisten lasten nukkumiseen ja uneen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Pediatrinen uniohjaaja on tukena perheen arjessa, jos lapsella on haasteita nukkumisessa, esim. vaikeuksia nukahtamisessa, yöheräilyä, haasteita päiväunien nukkumisessa, itkuisuutta, haasteita unirytmissä

Leikki-ikäisten toimintaterapia

Leikki-ikäiset ovat 2-5 -vuotiaita lapsia, joiden arjessa perustarpeista huolehtiminen on keskeisessä roolissa. Lapsen taidot kehittyvät vauhdilla. Leikki-ikäinen harjoittelee kädentaitoja, monipuolisia liikkumista sekä yhteistyössä toimimista. Hänen omatoimisuutensa mm. ruokailussa, pukeutumisessa ja vessakäynneissä lisääntyy. Leikkiminen on tärkeä osa arkea. Leikkitaidot etenevät rinnakkaisleikistä yhteisleikkiin kavereiden kanssa. 

Toimintaterapialla voidaan tukea leikki-ikäisen lapsen kehitystä, kun hänellä on haasteita esimerkiksi vuorovaikutuksessa, keskittymisessä, hahmottamisessa tai hieno- ja karkeamotoriikan kehittymisessä. Lasten toimintaterapia tehdään tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen ja läheisten aikuisten kanssa.

Kouluikäisten toimintaterapia

Kouluikäiset ovat 6–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kouluikäisten ajankäyttö jakautuu kodin, koulun, harrastusten ja kavereiden kanssa vietettyyn aikaan. Kouluikäinen opettelee jatkuvasti paljon uusia taitoja, ja arjessa voi tulla vastaan useita erilaisia haasteita.

Kouluikäinen voidaan ohjata toimintaterapiaan koulun tai vanhempien aloitteesta, jos lapsella huomataan haasteita esimerkiksi koulutyöskentelyssä, läksyistä huolehtimisessa, keskittymisessä, käyttäytymisessä ja tunteiden säätelyssä, ryhmätyöskentelyssä tai harrastuksiin osallistumisessa.

Nuorten toimintaterapia

Nuoret ovat yli 16-vuotiaita henkilöitä. Nuoruuden ja aikuisuuden raja on häilyvä, ja jokainen siirtyy aikuisuuteen omassa tahdissaan. Nuori on elämänvaiheessa, jossa hän on siirtymässä lapsuudenkodista itsenäiseen elämään. Hän etsii elämälleen suuntaa, jatko-opinnot ja ammatinvalinta tulevat ajankohtaiseksi ja nuori aloittelee työelämässä toimimista. Nuorella voi olla haasteita itsenäistymisessä, itsestä ja kodista huolehtimisessa sekä elämän suunnan löytämisessä. 

Toimintaterapian avulla vahvistetaan nuoren itsetuntemusta ja luottamusta omiin taitoihin, tuetaan nuoren itsenäistymistä sekä opiskelua ja työelämävalmiuksia. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella nuoren kanssa mm. ajankäytön suunnittelua ja arjen hallintaa kuten itsestä ja omasta kodista huolehtimista.