Palvelut

Palvelut lapsille ja nuorille

Vauvat ja taaperot

Vauvat ja taaperot ovat 0–2 -vuotiaita lapsia, joiden arki pyörii perustarpeista huolehtimisen ympärillä. Ensimmäisten elinvuosien aikana lapsi oppii esimerkiksi liikkumaan, kommunikoimaan ja syömään omatoimisesti. Pieni lapsi on luonnostaan kiinnostunut ympäristöstä, ihmisistä ja vuorovaikutuksesta ja leikki on tärkeä osa arkea.

Toimintaterapialla voidaan tukea lapsen kehitystä tilanteissa, joissa lapsi on passiivinen vuorovaikutuksessa, motorinen kehitys on hidastunut tai lapsella on poikkeavaa reagointia aistimuksiin. Pienen lapsen aistisäätelyn kypsymättömyys voi näyttäytyä passiivisuutena, itkuisuutena, motorisen kehityksen hidastumisena sekä uni- ja syömisongelmana. Pienten lasten toimintaterapia tehdään tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen ja läheisten aikuisten kanssa.

Unten maille uniohjaus

Unten maille -uniohjaus auttaa vauvojen, taaperoiden ja leikki-ikäisten lasten nukkumiseen ja uneen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Pediatrinen uniohjaaja on tukena perheen arjessa, jos lapsella on haasteita nukkumisessa, esim. vaikeuksia nukahtamisessa, yöheräilyä, haasteita päiväunien nukkumisessa, itkuisuutta, haasteita unirytmissä

Leikki-ikäisten toimintaterapia

Leikki-ikäiset ovat 2-5 -vuotiaita lapsia, joiden arjessa perustarpeista huolehtiminen on keskeisessä roolissa. Lapsen taidot kehittyvät vauhdilla. Leikki-ikäinen harjoittelee kädentaitoja, monipuolisia liikkumista sekä yhteistyössä toimimista. Hänen omatoimisuutensa mm. ruokailussa, pukeutumisessa ja vessakäynneissä lisääntyy. Leikkiminen on tärkeä osa arkea. Leikkitaidot etenevät rinnakkaisleikistä yhteisleikkiin kavereiden kanssa. 

Toimintaterapialla voidaan tukea leikki-ikäisen lapsen kehitystä, kun hänellä on haasteita esimerkiksi vuorovaikutuksessa, keskittymisessä, hahmottamisessa tai hieno- ja karkeamotoriikan kehittymisessä. Lasten toimintaterapia tehdään tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen ja läheisten aikuisten kanssa.

Kouluikäisten toimintaterapia

Kouluikäiset ovat 6–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kouluikäisten ajankäyttö jakautuu kodin, koulun, harrastusten ja kavereiden kanssa vietettyyn aikaan. Kouluikäinen opettelee jatkuvasti paljon uusia taitoja, ja arjessa voi tulla vastaan useita erilaisia haasteita.

Kouluikäinen voidaan ohjata toimintaterapiaan koulun tai vanhempien aloitteesta, jos lapsella huomataan haasteita esimerkiksi koulutyöskentelyssä, läksyistä huolehtimisessa, keskittymisessä, käyttäytymisessä ja tunteiden säätelyssä, ryhmätyöskentelyssä tai harrastuksiin osallistumisessa.

Nuorten toimintaterapia

Nuoret ovat yli 16-vuotiaita henkilöitä. Nuoruuden ja aikuisuuden raja on häilyvä, ja jokainen siirtyy aikuisuuteen omassa tahdissaan. Nuori on elämänvaiheessa, jossa hän on siirtymässä lapsuudenkodista itsenäiseen elämään. Hän etsii elämälleen suuntaa, jatko-opinnot ja ammatinvalinta tulevat ajankohtaiseksi ja nuori aloittelee työelämässä toimimista. Nuorella voi olla haasteita itsenäistymisessä, itsestä ja kodista huolehtimisessa sekä elämän suunnan löytämisessä. 

Toimintaterapian avulla vahvistetaan nuoren itsetuntemusta ja luottamusta omiin taitoihin, tuetaan nuoren itsenäistymistä sekä opiskelua ja työelämävalmiuksia. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella nuoren kanssa mm. ajankäytön suunnittelua ja arjen hallintaa kuten itsestä ja omasta kodista huolehtimista.

Palvelut aikuisille

Toimintaterapia sairastumisen tai vammautumisen jälkeen

Toisinaan elämän pysäyttää äkillinen vammautuminen tai sairastuminen. Aikuisen toimintakyky, arjessa pärjääminen ja tyytyväisyys arkeen voi heikentyä myös etenevän sairauden myötä. Yleisiä syitä aikuisten toimintakyvyn alentumiselle ovat neurologiset sairaudet, mielenterveysongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Toimintaterapialla tuetaan aikuisen kuntoutumista siten, että tämä pystyy osallistumaan itselleen tärkeään toimintaan arjessaan. Asiakkaalle voi olla tärkeää esimerkiksi pystyä pukeutumaan itsenäisesti tai kyetä valmistamaan itselleen ruokaa. Hänellä voi olla tavoitteena myös työelämään tai harrastustoimintaan osallistuminen. Toimintaterapia toteutetaan usein aikuisen omassa kodissa tai muussa arjen ympäristössä, kuten työ- tai harrastuspaikassa.

Toimintaterapia mielenterveyden kuntoutuksessa

Mielenterveyden haasteet kuten ahdistuneisuus ja masennus horjuttavat yhä useammin työikäisten arjen toimintakykyä.

Toimintaterapialla voidaan tukea toimivan arjen ja mielekkään elämän löytämistä myös mielenterveyden järkkyessä. Mielenterveysasiakkaiden kanssa toimintaterapiassa kehitetään itsetuntoa, ylläpidetään toimintakykyä, tuetaan arjen askareiden hoitamista, sekä mahdollistetaan mielekkäitä toimintoja. Toimintaterapiassa on tavoitteena tukea kokonaisvaltaisesti asiakkaan omatoimisuutta.

Tasapainoa arkeen terapia ja valmennus

Elämän eri osa-alueiden yhdistäminen haastaa monen työikäisen hyvinvointia. Työelämä vaatii entistä enemmän taitoa ohjata omaa toimintaansa. Liiallinen kuormitus tai haasteet ajankäytön suunnittelussa ja itsensä johtamisessa voivat aiheuttaa kuormitusta ja pitkäkestoista stressiä, mikä voi olla monin tavoin haitallista, ja myötävaikuttaa monien eri sairauksien syntyyn. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet yhdeksi aikamme suurimmista työkyvyttömyyden aiheuttajista. Toimintaterapeutin tuella työikäinen voi oppia itsetuntemusta, itsensä johtamista, ajankäytön suunnittelua ja tunteiden säätelyä.  

TerapiaMessin Tasapainoa arkeen lähestymistavan toimintaterapia pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan. Sen avulla pyritään vähentämään stressiä ja ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmien, kuten masennuksen, uupumuksen tai ahdistuneisuuden syntymistä, vaikuttamalla henkilön arkeen ja siihen millaista toimintaa henkilö valitsee arkensa rakennuspalikoiksi.

Käsiterapia

Käsien toimintakyky on ihmiselle todella tärkeää toimivan arjen kannalta. Toisinaan käden toimintakyky häiriintyy erilaisten vammojen, sairauksien, leikkausten tai kipuongelmien vuoksi.

Käsiterapia on kuntoutuksen erikoisala, joka on keskittynyt erilaisten käden alueen vammojen ja sairauksien kuntoutukseen. Liikkuvuuden, tunnon, otteiden ja käden toiminnan edistäminen ja palauttaminen on keskeinen osa käsiterapiaa. Käden kuntoutukseen TerapiaMessissä ovat erikoistuneet Ulla Sippola (toimintaterapeutti, käsiterapeutti) ja Sofia Kaukola (toimintaterapeutti).

Yksilöllisesti valmistetut ortoosit

Ortoosit ovat yksilöllisesti valmistettuja yläraajan tukia. Käsivamman jälkeisen kuntoutuksen ja hoidon aikana erilaisten ortoosien käyttö on usein tärkeää, jopa välttämätöntä käden kuntoutumisen kannalta.

TerapiaMessissä ortooseja valmistavat toimintaterapeutit Ulla Sippola ja Sofia Kaukola

Ikääntyneen toimiva arki

Ikääntyneen arjessa elämänlaadun ja hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää. Ikääntyminen tuo mukanaan omia haasteitaan ja monien sairauksien riski kasvaa. Esimerkiksi muistiongelmat, aivoverenkiertohäiriöt ja muut neurologiset sairaudet sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet voivat haastaa toimintakykyä. 

Toimintaterapian avulla voidaan tukea ikääntyneen itsenäistä kotona asumista, mahdollistaa osallistumista tärkeään toimintaan sekä auttaa palauttamaan tai ylläpitämään arjen toimintakykyä sairastumisen jälkeen.